- vuo­des­ta 1985 -

Mainostoimisto
Kari Eklund - DM Oy

Työ­pa­jan­ka­tu 10 b
puh. (09) 6122 720
www.kedm.fi
etunimi.sukunimi@kedm.fi

Itsenäinen, kotimainen, sopivan kokoinen

Mai­nos­toi­mis­to KEDM on perin­tei­käs per­hey­ri­tys, jos­sa mai­non­taa suun­ni­tel­laan 35 vuo­den koke­muk­sel­la. Toi­min­ta­ta­poi­him­me kuu­luu vah­va sitou­tu­mi­nen asiak­kaan tavoit­tei­siin, suo­ra yhteys teki­jöi­den ja asiak­kaan välil­lä sekä tas­a­puo­li­nen panos­tus kaik­kiin pro­jek­tei­hin - koos­ta ja haas­ta­vuu­des­ta riip­pu­mat­ta. Meil­lä jokai­nen työ saa ansait­se­man­sa huo­mion ja jokai­nen asia­kas on tärkein.

Osaa­va, luo­tet­ta­va, ystä­väl­li­nen, ripeä ja kus­tan­nus­te­ho­kas toi­min­tam­me on ansain­nut asiak­kai­den luot­ta­muk­sen: pisim­mät asia­kas­suh­teem­me ovat kes­tä­neet jo yli 30 vuo­den ajan.

Voim­me­ko aut­taa sinua? 

Ota  yhteyt­tä:

toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Eklun­diin +358 400 218 777

Kari Eklund - DM Oy
Työ­pa­jan­ka­tu 10 b
puh. (09) 6122 720
www.kedm.fi
etunimi.sukunimi@kedm.fi